پیش بینی هفته بیست و دوم

استقلال ,فولاد ,تهران ,خوزستان ,سیاه ,صنعت ,استقلال تهران ,استقلال خوزستان ,گسترش فولاد ,سیاه جامگان ,ماشین ساری   مسابقات لیک شانزدهم  را پیش بینی کنید :

 

نحوه محاسبه امتیازات :

  • پیش بینی درست نتیجه بازی و تعداد گلها۱۰ امتیاز
  • پیش بینی درست تفاضل گل ۷ امتیاز
  • پیش بینی درست برنده یا بازنده مسابقه ۵ امتیاز
  • پیش بینی اشتباه هر مسابقه ۲ امتیاز

----------------------------------------------------

برنامه بازی های هفته  بیست ذوم (  شروع سه شنبه  26 بهمن 95) 

پیکان                            استقلال خوزستان

ذوب آهن                     استقلال تهران

فولاد                           گسترش فولاد

پرسپولیس                     سپاهان

سیاه جامگان                تراکتورسازی 

سایپا                            صبا

صنعت نفت ابادان           پدیده

ماشین ساری               نفت تهران 

-------------------------------

نظر شهین:

پیکان    1                        استقلال خوزستان 0

ذوب آهن   0                  استقلال تهران 1

فولاد   1                        گسترش فولاد 2

پرسپولیس    1                 سپاهان 0

سیاه جامگان 1               تراکتورسازی  2

سایپا   1                         صبا 0

صنعت نفت ابادان   1        پدیده 0

ماشین ساری  0             نفت تهران  2

-------------------------------------

 نظر رامین سحر حمید :

پیکان   2                         استقلال خوزستان 1

ذوب آهن  1                   استقلال تهران 2

فولاد  1                         گسترش فولاد 1

پرسپولیس   3                  سپاهان 1

سیاه جامگان   1             تراکتورسازی  2

سایپا   2                         صبا 0

صنعت نفت ابادان  1         پدیده 2

ماشین ساری  1             نفت تهران  2
 --------------------------------

نظر الهه:

پیکان     0                       استقلال خوزستان 0

ذوب آهن  0                   استقلال تهران 2

فولاد  1                         گسترش فولاد 1

پرسپولیس 2                    سپاهان 0

سیاه جامگان  1              تراکتورسازی  2

سایپا   1                         صبا 1

صنعت نفت ابادان 1          پدیده 0

ماشین ساری  0             نفت تهران  1
 ------------------------------------

نظر سیاووش:

پیکان 1                           استقلال خوزستان 1

ذوب آهن  1                   استقلال تهران 2

فولاد1                           گسترش فولاد 1

پرسپولیس    2                 سپاهان 0

سیاه جامگان    0            تراکتورسازی  1

سایپا     1                       صبا 1

صنعت نفت ابادان 1          پدیده 1

ماشین ساری   2            نفت تهران  3
 ------------------------

نظر تینا:

پیکان   2                         استقلال خوزستان 1

ذوب آهن 1                    استقلال تهران 2

فولاد   1                        گسترش فولاد 1

پرسپولیس  2                   سپاهان 0

سیاه جامگان1                تراکتورسازی  2

سایپا    1                        صبا 1

صنعت نفت ابادان   1        پدیده 1

ماشین ساری  1             نفت تهران  2

------------------------------------

نظر نرگس :

پیکان 0                           استقلال خوزستان 1

ذوب آهن   0                  استقلال تهران 2

فولاد   1                        گسترش فولاد 1

پرسپولیس    2                 سپاهان 0

سیاه جامگان  1              تراکتورسازی  3

سایپا 2                           صبا 2

صنعت نفت ابادان 1          پدیده 1

ماشین ساری  0             نفت تهران  2
 --------------------------------

نظر سیمین :

پیکان  2                          استقلال خوزستان 1

ذوب آهن   1                  استقلال تهران 2

فولاد    1                       گسترش فولاد 0

پرسپولیس 2                    سپاهان 1

سیاه جامگان 0               تراکتورسازی  2

سایپا     1                       صبا 1

صنعت نفت ابادان   2        پدیده 1

ماشین ساری  2             نفت تهران  2
 ---------------------------

نظر ارش:

پیکان  2                          استقلال خوزستان 1

ذوب آهن    1                 استقلال تهران 1

فولاد    1                       گسترش فولاد 0

پرسپولیس    2                 سپاهان 1

سیاه جامگان 0               تراکتورسازی  1

سایپا     1                       صبا 0

صنعت نفت ابادان  1         پدیده 0

ماشین ساری   0            نفت تهران  2
 ---------------------------------------

 نظر  پرستو :

پیکان   2                         استقلال خوزستان 2

ذوب آهن  1                   استقلال تهران 2

فولاد2                           گسترش فولاد 3

پرسپولیس   2                  سپاهان 0

سیاه جامگان0                تراکتورسازی  3

سایپا   1                         صبا 2

صنعت نفت ابادان 1          پدیده 1

ماشین ساری  1             نفت تهران  2

-----------------------------

نظر امید :

پیکان   1                         استقلال خوزستان 1

ذوب آهن  2                   استقلال تهران 2

فولاد  1                         گسترش فولاد 1

پرسپولیس     3                سپاهان 1

سیاه جامگان  1              تراکتورسازی  3

سایپا   1                         صبا 0

صنعت نفت ابادان  0         پدیده 0

ماشین ساری  0             نفت تهران  1
 --------------------------------------

 نظر ساناز :

پیکان   2                         استقلال خوزستان 1

ذوب آهن0                     استقلال تهران 1

فولاد1                          گسترش فولاد 0

پرسپولیس    2                 سپاهان 1

سیاه جامگان   0             تراکتورسازی  3

سایپا    0                        صبا 1

صنعت نفت ابادان  2         پدیده 1

ماشین ساری   1            نفت تهران  2

----------------------

نظر متین :

پیکان    1                        استقلال خوزستان 1

ذوب آهن 0                    استقلال تهران 1

فولاد    2                       گسترش فولاد 1

پرسپولیس   0                  سپاهان 0

سیاه جامگان 0               تراکتورسازی  2

سایپا  0                          صبا 1

صنعت نفت ابادان 0          پدیده 0

ماشین ساری  0             نفت تهران  1
 -------------------------------

نظر مهین :

پیکان    0                        استقلال خوزستان 1

ذوب آهن  1                   استقلال تهران 1

فولاد    2                       گسترش فولاد 1

پرسپولیس    1                 سپاهان 1

سیاه جامگان    1            تراکتورسازی  2

سایپا   2                         صبا 2

صنعت نفت ابادان   1        پدیده 1

ماشین ساری    2           نفت تهران  1
 ----------------------------

 نظر خودم :

پیکان    0                        استقلال خوزستان 1

ذوب آهن    0                 استقلال تهران 3

فولاد  0                         گسترش فولاد 1

پرسپولیس     1               سپاهان 0

سیاه جامگان    0            تراکتورسازی  2

سایپا       0                     صبا 1

صنعت نفت ابادان  0         پدیده 0

ماشین ساری   1            نفت تهران  0
 ----------------------------

 نظر صدف :

پیکان   1                         استقلال خوزستان 0

ذوب آهن  1                   استقلال تهران 1

فولاد   1                        گسترش فولاد 0

پرسپولیس 2                    سپاهان 0

سیاه جامگان   1             تراکتورسازی  1

سایپا    2                        صبا 1

صنعت نفت ابادان 1          پدیده 1

ماشین ساری  1             نفت تهران  2
 --------------------------

 نظر محمد حسین :

پیکان 4 استقلال خوزستان 3

ذوب آهن 1 استقلال تهران0

فولاد 1 گسترش فولاد1

پرسپولیس 5 سپاهان0

سیاه جامگان 1 تراکتورسازی 0

سایپا 2 صبا0

صنعت نفت ابادان 2 پدیده2

ماشین سازی 1 نفت تهران 2

-----------------------------

برگرفته شده از وبلاگ http://naz1393.blogfa.com/post/376